REKLAMAČNÍ ŘÁD - 2dreamers

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OBCHODNÍ PODMÍNKY
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu 2dreamers.cz.
2. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
3. Reklamační řád se řídí dle zákona č. 634/1992 Sb., Zákona o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Záruční podmínky

1. Zjistí-li kupující po převzetí zboží neúplnost dodávky, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem.
2. Délka záruční doby je 24 měsíců (pokud není stanoveno jinak) a začíná běžet ode dne doručení zboží.
3. Při přebírání zboží prostřednictvím balíkové služby (České pošta), je kupující povinen zkontrolovat, zda-li má balík neporušený obal, případně zda-li zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. V takovém případě, je kupující povinen zboží odmítnout, musí sepsat s přepravcem zápis o škodě, a poté neprodleně informovat prodávajícího a do 24 hodin tento zápis o škodě zaslat prodávajícímu. Na dodatečné reklamace neúplnosti či poškození zásilky nebude brán zřetel a nevzniká tím kupujícímu žádný nárok.
4. Pokud kupující zjistí reklamovatelnou vadu na dodaném zboží, nebo pokud se během plynutí záruční doby takováto vada vyskytne, má kupující právo zboží reklamovat.
5. Zboží musí být reklamováno neprodleně po zjištění závady.

Vyřizování reklamací

1. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat zpět v originálním obalu, v případě, že zákazník již originál obal nemá, musí zajistit obal takový, aby vyhovoval nárokům přepravy a nedošlo při ní k poškození zboží. Zboží je také povinen označit dle jeho povahy (křehké apod.), zpravidla tak, jak mu jej zaslal prodávající. Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, v jehož důsledku vzniklo poškození, nebude reklamace prodejcem uznána.
2. Kupující je povinen k reklamovanému zboží doložit:
- originál doklad o nákupu zboží (faktura, paragon, dodací list), veškeré jiné doklady.
- oznámení o zjištěných závadách, které musí obsahovat, jméno, adresu, telefon a e-mail kupujícího, datum nákupu a číslo kupního dokladu, označení výrobku, podrobný zápis závady a popis toho, jak závada vznikla.
3. Reklamované zboží spolu s ostatními výše uvedenými náležitostmi, zašle kupující na adresu dodavatele:
Ing. Petr Vlk, 2dreamers, Tolstého 1448/35a, 400 03 Ústí nad Labem; doporučeně s nápisem REKLAMACE.
Reklamace nemůže být zaslána dobírkou!
4. Prodávající bude obratem informovat kupujícího e-mailem (pokud jej uvedl) o přijetí reklamace.
5. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení vadného zboží, na případně delší lhůtě se prodávající s kupujícím dohodnou e-mailem či písemně.
6. Pokud bude reklamace vyřešena jako oprávněná, prodávající si vyhrazuje právo (v závislosti na druhu vad a na povaze zboží) v souladu s právními předpisy, řešit reklamaci výměnou zboží (za jiné se stejnými parametry), přiměřenou slevou, či vrácením zaplacené kupní ceny (netýká se poštovného a balného). V případě odstranitelné vady bude reklamace řešena opravou zboží.
7. O způsobu vyřešení reklamace a zaslání zpět kupujícímu bude prodávající informovat kupujícího e-mailem (pokud je uveden).
8. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace zpět kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající neodpovídá za škody způsobené neodborným používáním produktu, případně neodborným ošetřováním, stejně jako za škody způsobené vnějšími okolnostmi nebo chybnou manipulací, vady vzniklé běžným opotřebením a nesprávným skladováním.
Na takovéto vady se poskytovaná záruka NEVZTAHUJE!
2. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět (na náklady kupujícího) se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval.
3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
4. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.3.2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Vrácení a výměna zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující možnost do 14 dnů od obdržení zboží toto zboží vrátit či v případě potřeby vyměnit za jiné.
1. Zboží musí být zasláno doporučeně, nikoliv dobírkou (takto vrácené zboží nebude prodejce přebírat), na adresu prodávajícího, pouze v originálním obalu, kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání.
2. Ke zboží musí být doložen originál doklad o nákupu (faktura, paragon, dodací list) a veškeré dokumenty týkající se zboží (návod apod.).
3. Kupující uvede své jméno, adresu, telefonický a e-mailový kontakt a adresu kam si kupující přeje zaslat zpět finanční částku (popř. číslo bankovního účtu).
4. Při splnění všech těchto podmínek bude finanční částka vrácena kupujícímu do 30 dnů od obdržení vráceného zboží. Finanční částka bude vrácena pouze ve výši ceny zboží, nikoliv poštovného a balného. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží či vrácením zboží nese v plné výši kupující.
5. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude prodávající akceptovat výměnu zboží, či odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky